Nikon GP-1-DSLR Handbücher

Bedienungsanleitungen und Benutzerhandbücher für Radio Nikon GP-1-DSLR.
Wir stellen 1 PDF-Handbücher Nikon GP-1-DSLR zum kostenlosen herunterladen nach Dokumenttypen zur Verfügung Bedienungsanleitung


Nikon GP-1-DSLR Bedienungsanleitung (418 Seiten)


Marke: Nikon | Kategorie: Radio | Größe: 11.91 MB |

        

Inhaltsverzeichnis

.8%/

1

GPS Unit GP-1

3

User’s Manual

3

For Your Safety

4

Parts of the GP-1

7

Features of the GP-1

7

Supported Cameras

8

Turning the GP-1 on and Off

8

Connecting the GP-1

10

Page 1 of 2

11

Page 2 of 2

12

Recording GPS Data

13

Notes on the GP-1

17

Precautions for Use

18

Specifi cations

19

GPS-Empfänger GP-1

21

Benutzerhandbuch

21

Zu Ihrer Sicherheit

22

Einleitung

24

Bestandteile des GP-1

25

Merkmale des GP-1

25

Unterstützte Kameras

26

Den GP-1 an- und ausschalten

26

Den GP-1 anschließen

27

Der Kamera-Zubehörschuh

29

Seite 2 von 2

30

GPS-Daten aufzeichnen

31

Hinweise für den GP-1

35

Vorsichtsmaßnahmen

36

Spezifi kationen

37

Le module GPS GP-1

39

Manuel d’utilisation

39

Pour votre sûreté

40

Mentions légales

41

Introduction

42

Caractéristiques du GP-1

43

Appareils photo compatibles

44

fi laire à dix broches

45

Page 2/ 2

46

Montage de l’unité GPS GP-1

47

Page 2/ 4

50

Page 3/ 4

51

Page 4/ 4

52

Précautions d’emploi

54

Caractéristiques

55

Unidad GPS GP-1

57

Manual del usuario

57

Por su seguridad

58

Introducción

60

Partes del GP-1

61

Funciones del GP-1

61

Cámaras compatibles

62

Encendido y apagado del GP-1

62

Conexión del GP-1

63

Conexión del MC-DC2 opcional

65

Página 2 de 2

66

Grabación de datos GPS

67

Notas sobre el GP-1

71

Precauciones para el uso

72

Especifi caciones

73

GPS-enhet GP-1

75

Brukerhåndbok

75

For din sikkerhet

76

Introduksjon

78

GP-1 og inkludert tilbehør

78

Deler til GP-1

79

GP-1 sine egenskaper

79

Støttede kameraer

80

Skru GP-1 av og på

80

Koble til GP-1

81

Koble til valgfri MC-DC2

83

Feste GP-1 på kameraet

83

Ta opp GPS-data

85

Merknader om GP-1

89

Forholdsregler for bruk

90

Spesifi kasjoner

91

Användarhandbok

93

För din säkerhet

94

Introduktion

96

GP-1s olika delar

97

GP-1s funktioner

97

Kameror som stöds

98

Sätta på och stänga av GP-1

98

Anslutning av GP-1

100

Montering av GP-1 på kameran

101

Sidan 2 av 2

102

Registrera GPS-data

103

Anmärkningar angående GP-1

107

Försiktighet vid användning

108

Specifi kationer

109

GPS-laite GP-1

111

Käyttöohje

111

Turvallisuudesta

112

Johdanto

114

GP-1:n osat

115

GP-1:n ominaisuudet

115

Tuetut kamerat

116

GP-1:n kytkeminen

117

Sivu 1/2

119

Sivu 2/2

120

GPS-tiedon tallennus

121

Huomautus GP-1-laitteesta

125

Tekniset tiedot

127

Руководство

129

Для вашей безопасности

130

Введение

132

Характеристики GP-1

133

Поддерживаемые фотокамеры

134

Вкл. и выкл. устройства GP-1

134

Подсоединение GP-1

135

Подсоединение MC-DC2

137

Стр. 2 из 2

138

Запись GPS данных

139

Технические характеристики

145

GPS-enhed GP-1

147

Brugervejledning

147

Sikkerhedsforhold

148

Indledning

150

GP-1 og Medfølgende Tilbehør

150

GP-1s dele

151

GP-1s Funktioner

151

Understøttede Kameraer

152

Tænding og slukning af GP-1

152

Tilslutning af GP-1

153

Tilslutning af ekstra MC-DC2

155

Side 2 af 2

156

Optagelse af GPS-data

157

Bemærkninger vedr. GP-1

161

Anvendelseshensyn

162

GPS-eenheid GP-1

165

Gebruikshandleiding

165

Voor uw veiligheid

166

Introductie

168

Onderdelen van de GP-1

169

Kenmerken van de GP-1

169

Ondersteunde camera’s

170

Aansluiten van de GP-1

171

Pagina 1 van 2

173

Pagina 2 van 2

174

Pagina 2 van 4

176

Pagina 3 van 4

177

Pagina 4 van 4

178

Opmerkingen over de GP-1

179

Specifi caties

181

Unidade GPS GP-1

183

Manual do Utilizador

183

Para Sua Segurança

184

Introdução

186

Componentes do GP-1

187

Características do GP-1

187

Câmaras suportadas

188

Ligar e desligar o GP-1

188

Conectar o GP-1

189

Ligando o MC-DC2 Opcional

191

Montar o GP-1 na Câmara

191

Gravar Dados do GPS

193

Notas àcerca do GP-1

197

Precauções de Utilização

198

Especifi cações

199

Unità GPS GP-1

201

Manuale d’uso

201

Per la vostra sicurezza

202

Introduzione

204

GP-1 e accessori in dotazione

204

Componenti di GP-1

205

Funzionalità di GP-1

205

Fotocamere supportate

206

Collegamento di GP-1

207

Pagina 1 di 2

209

Pagina 2 di 2

210

Come registrare dati GPS

211

Note su GP-1

215

Precauzioni per l’uso

216

Specifi che tecniche

217

Μονάδα GPS GP-1

219

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

219

Για την Ασφάλειά Σας

220

Εισαγωγή

222

Μέρη του GP-1

223

Λειτουργίες του GP-1

223

Σύνδεση του GP-1

225

Σελίδα 1 από 2

227

Σελίδα 2 από 2

228

Καταγραφή Δεδομένων GPS

229

Σημειώσεις σχετικά με το GP-1

233

Προφυλάξεις Χρήσης

234

Προδιαγραφές

235

Moduł GPS GP-1

237

Instrukcja Obsługi

237

Dla twojego bezpieczeństwa

238

Wprowadzenie

240

GP-1 i dołączone akcesoria

240

Elementy GP-1

241

Ogólna charakterystyka GP-1

241

Obsługiwane Aparaty

242

Podłączanie GP-1

243

Montaż GP-1 na Aparacie

245

Nagrywanie danych GPS

247

Uwagi na temat GP-1

251

Dane Techniczne

253

Jednotka GPS GP-1

255

Uživatelská příručka

255

Pro Vaši bezpečnost

256

GP-1 a dodávané příslušenství

258

Části GP-1

259

Funkce GP-1

259

Podporované fotoaparáty

260

Zapínání a vypínání GP-1

260

Připojení GP-1

261

Připojení doplňkového MC-DC2

263

Strana 2 ze 2

264

Nahrávání dat GPS

265

Poznámky ke GP-1

269

Pokyny pro použití

270

Specifi kace

271

GP-1 GPS egység

273

Használati útmutató

273

Biztonsága érdekében

274

Bevezetés

276

A GP-1 részei

277

A GP-1 jellemzői

277

Támogatott fényképezőgépek

278

A GP-1 be- és kikapcsolása

278

A GP-1 csatlakoztatása

279

A fényképezőgép vakupapucsa

281

GPS adatok rögzítése

283

Megjegyzések a GP-1-hez

287

Használati óvintézkedések

288

Részletes leírás

289

Užívateľská príručka

291

Pre vašu bezpečnosť

292

GP-1 a dodané príslušenstvo

294

Súčasti GP-1

295

Vlastnosti zariadenia GP-1

295

Zapnutie a vypnutie GP-1

296

Pripájanie GP-1

297

Strana 1 z 2

299

Strana 2 z 2

300

Zaznamenávanie údajov GPS

301

Poznámky ku GP-1

305

Výstrahy pre používanie

306

Technické údaje

307

GPS enota GP-1

309

Navodila za uporabo

309

Za vašo varnost

310

GP-1 in priloženi dodatki

312

Deli enote GP-1

313

Lastnosti GP-1

313

Podprti fotoaparati

314

Vklop in izklop enote GP-1

314

Priključitev enote GP-1

315

Stran 1 od 2

317

Stran 2 od 2

318

Beleženje GPS-podatkov

319

Opombe glede GP-1

323

Previdnost pri uporabi

324

Specifi kacije

325

GPS seade GP-1

327

Kasutusjuhend

327

Lehekülg 1 2-st

328

Lehekülg 2 2-st

329

Sissejuhatus

330

GP-1 koos tarvikutega

330

GP-1 osad

331

GP-1 funktsioonid

331

Toetatavad kaamerad

332

GP-1 ühendamine

333

Valikulise MC-DC2 ühendamine

335

GPS-andmete salvestamine

337

GP-1 märkused

341

Tehnilised andmed

343

GPS ierīce GP-1

345

Lietotāja rokasgrāmata

345

Jūsu drošībai

346

GP-1 un piegādātie piederumi

348

GP-1 detaļas

349

GP-1 funkcijas

349

Atbalstītās kameras

350

GP-1 ieslēgšana un izslēgšana

350

GP-1 pievienošana

351

Izvēles MC-DC2 pievienošana

353

GP-1 uzstādīšana uz kameras

353

2. lappuse no 2

354

GPS datu ierakstīšana

355

Piezīmes par GP-1

359

Piesardzības pasākumi

360

Tehniskie dati

361

GPS įrenginys GP-1

363

Naudojimo instrukcija

363

Jūsų saugumui

364

GP-1 ir pridedami aksesuarai

366

GP-1 įrenginio dalys

367

GP-1 savybės

367

Suderinami fotoaparatai

368

GP-1 įrenginio prijungimas

369

1 psl. iš 2

371

2 psl. iš 2

372

GPS duomenų įrašymas

373

Pastabos apie GP-1 įrenginį

377

Naudojimo atsargumo priemonės

378

Specifi kacijos

379

GP-1 GPS-eining

381

Notandahandbók

381

Öryggisatriði

382

Inngangur

384

Hlutar af GP-1

385

Eiginleikar GP-1

385

Studdar myndavélar

386

Að slökkva og kveikja á GP-1

386

Að tengja GP-1

387

Að festa GP-1 á myndavélina

389

Blaðsíða 2 af 2

390

Að taka upp GPS gögn

391

Athugasemdir um GP-1

395

Tæknilýsing

397

Unitate GPS GP-1

399

Manualul utilizatorului

399

Pagina 1 din 2

400

Pagina 2 din 2

401

Introducere

402

Piesele GP-1

403

Aparate foto acceptate

404

Pornirea şi oprirea GP-1

404

Conectarea GP-1

405

Înregistrarea datelor GPS

409

Note privind GP-1

413

Precauţii de utilizare

414

Specifi caţii

415

Weitere Produkte und Handbücher für Radio Nikon

Modelle Dokumententyp
WR-1 Bedienungsanleitung   Nikon WR-1 Manuel d'utilisation [de] , 40 Seiten
LD-1000 Bedienungsanleitung    Инструкция по эксплуатации Nikon LD-1000 [de] , 2 Seiten
MB-D14 Bedienungsanleitung          Nikon MB-D14 User Manual, 244 Seiten
GP-N100-Nikon1 Bedienungsanleitung   Nikon GP-N100-Nikon1 Manuale d'uso, 6 Seiten
WR-1 Bedienungsanleitung   Nikon WR-1 Manuale d'uso, 40 Seiten
WR-1 Bedienungsanleitung   Nikon WR-1 Benutzerhandbuch [en] , 40 Seiten
GP-N100-Nikon1 Bedienungsanleitung   Nikon GP-N100-Nikon1 Benutzerhandbuch [en] , 6 Seiten
WR-1 Bedienungsanleitung   Инструкция по эксплуатации Nikon WR-1, 40 Seiten
GP-N100-Nikon1 Bedienungsanleitung   Nikon GP-N100-Nikon1 Manual del usuario [en] , 6 Seiten
WR-T10 Bedienungsanleitung    Nikon WR-T10 Manual del usuario, 2 Seiten
WR-1 Bedienungsanleitung   Nikon WR-1 Manual del usuario [en] , 40 Seiten