Nikon COOLPIX S32 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Nikon COOLPIX S32 herunter. Nikon COOLPIX S32 Korisničko uputstvo Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 48
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf33 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
Upoznajte svoj digitalni fotoaparat
Korisničko uputstvo
Pripremite se 3
A
Fotograsanje
8
B Pregled 10
Zabavite se još
više
13
Još informacija 21
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 47 48

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Korisničko uputstvo

Upoznajte svoj digitalni fotoaparatKorisničko uputstvo Pripremite se 3 A Fotograsanje 8 B Pregled 10 Zabavite se još više 13 Još informaci

Seite 2 - Potvrda sadržaja pakovanja

10B PregledPregledanje fotograja1Pritisnite dugme c (režim fotograsanja/reprodukcije). • B se prikazuje u donjem desnom delu monitora. • Prikazuje s

Seite 3 - Delovi fotoaparata

11B PregledBrisanje slika1Kada se u donjem desnom uglu monitora prikaže B, pregledajte slike i pronađite onu koju želite da izbrišete. • Pregledanje s

Seite 4 - Upotreba monitora

12B Pregled4Pritisnite R Da. • Ako izbrišete sliku, ne možete je povratiti. • Pritisnite S Ne ako želite da prekinete sa brisanjem slike.DaNeIz b ri s

Seite 5 - B Nakon postavljanja kaiša

13Zabavite se još višeSnimanje lmova1Dok je u donjem desnom uglu monitora prikazano A, usmerite fotoaparat tako da svog subjekta možete da vidite na

Seite 6 - Punjenje baterije

14Zabavite se još višeSnimanje slika u vodiPre upotrebe fotoaparata u vodi 1 Uverite se da nema otpadaka zahvaćenih u poklopcu ležišta baterije/poklop

Seite 7 - Zatvorite poklopac

15Zabavite se još više3Pritisnite J ili K, izaberite J i pritisnite O. • Prikazaće se poruka u vezi sa vodootpornošću. Potvrdite poruku i pritisnite K

Seite 8 - 2 0m 0s

16Zabavite se još višeIzrada foto albuma1Kada je u donjem desnom uglu monitora prikazanoB, pritisnite V.41 5 / 0 5 / 2 0 1 4 1 5 : 3 02Pritisnite V Ig

Seite 9 - 1 / 2 5 0 F3.3

17Zabavite se još više4Izaberite slike za foto album. • Pritisnite višenamenski birač J ili K da biste izabrali sliku koju želite da dodate u foto alb

Seite 10 - Pregledanje fotograja

18Zabavite se još višeDodavanje glasovnih poruka svojim fotograjama1Kada je u donjem desnom uglu monitora prikazano B, pronađite sliku kojoj želite d

Seite 11 - Brisanje slika

19Zabavite se još više4Pritisnite I Ostavi poruku. • Nakon što snimite poruku, možete da izaberete Ostavi odgovor.Os t a vi p o ru k uSn i miOst a vi

Seite 12 - Iz b ri s at i 1 s li k u?

2Zahvaljujemo vam na kupovini digitalnog fotoaparata Nikon COOLPIX S32.Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre korišćenja svog fotoaparata i pratite sv

Seite 13 - Snimanje lmova

Druge stvari koje možete učiniti sa svojim fotoaparatomO Slikaj u intervalimaA Ukrasiu Menjaj zvukeUpotrebite tokom slikanjaH Slikaj krupne planoveX F

Seite 14 - Pro m e ni b o je

21Pogledajte naredne strane radi osnovnih informacija koje nisu objašnjene u prvoj polovini ovog dokumenta, kao što su bezbednosne informacije i infor

Seite 15 - Sl i ka j p od vo d om

22Za•vašu•bezbednostZa vašu bezbednost Isključite u slučaju kvaraAko primetite dim ili neuobičajeni miris koji dolazi iz fotoaparata ili AC adaptera z

Seite 16 - Izrada foto albuma

23Za•vašu•bezbednost Ako su uređaji uključeni ili u upotrebi, nemojte biti u dodiru sa fotoaparatom, AC adapterom za punjenje ili AC adapterom tokom

Seite 17 - Pra v i f o to a lb u me

24Za•vašu•bezbednost Poštujte sledeće mere opreza prilikom korišćenja AC adaptera za punjenje • Održavajte ga suvim. Nepoštovanje ove mere opreza mož

Seite 18 - Zabavite se još više

25Za•vašu•bezbednost Nemojte da koristite blic tako da prozor blica dodiruje neku osobu ili predmetNepoštovanje ove mere opreza može dovesti do opeko

Seite 19 - Ost a vi od g ov o r

26ObaveštenjaObaveštenjaObaveštenje za korisnike u EvropiOPREZRIZIK OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMENI BATERIJOM NEODGOVARAJUĆEG TIPA.ODLOŽITE KORIŠ

Seite 20

27ObaveštenjaBriga o fotoaparatuDa biste obezbedili što duže uživanje u ovom Nikon proizvodu, prilikom upotrebe i skladištenja uređaja, poštujte mere

Seite 21 - Još informacija

28Obaveštenja B Sprečite vodu da uđe unutar fotoaparataAko se unutrašnjost fotoaparata navlaži, to može dovesti do kvara fotoaparata i fotoaparat možd

Seite 22 - Za vašu bezbednost

29Obaveštenja B Maksimalna dubinaOvaj fotoaparat je projektovan da izdrži pritisak vode do dubine od 10 m tokom pribl. 60 minuta. Na većim dubinama, v

Seite 23 - Za•vašu•bezbednost

3Delovi fotoaparataBlicObjektivPoklopac ležišta baterije/poklopac slota za memorijsku karticuLampica samookidača/AF-assist osvetljivačZvučnikDugme b (

Seite 24

30Obaveštenja B Isključite proizvod pre uklanjanja ili isključivanja izvora napajanjaNemojte vaditi bateriju dok je proizvod uključen ili tokom sniman

Seite 25

31ObaveštenjaPre fotograsanja važnih slikaPre fotograsanja slika važnih događaja (kao što su venčanja ili pre nego što ponesete fotoaparat na put),

Seite 26 - Obaveštenja

32ObaveštenjaAVC Patent Portfolio LicenseOvaj proizvod je licenciran pod AVC Patent Portfolio License za ličnu i nekomercijalnu upotrebu potrošača za

Seite 27 - Briga o fotoaparatu

33ObaveštenjaFreeType licenca (FreeType2)Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). S

Seite 28 - B Udarci i vibracije

34Baterija Pazite da bateriju i memorijsku karticu ubacite u ispravnom smeru • Ubacivanje baterije naopako ili unazad može oštetiti fotoaparat. • Uba

Seite 29 - B Držite van domašaja jakih

35Upotreba•eksibilnih•dugmadiUpotreba eksibilnih dugmadiAko pritisnete eksibilno dugme dok je prikazan ekran za fotograsanje ili reprodukciju, pri

Seite 30 - B O uputstvima za upotrebu

36Podešavanje•jezika•prikaza,•datuma•i•vremenaPodešavanje jezika prikaza, datuma i vremenaKada se fotoaparat prvi put uključi, prikazuju se ekrani za

Seite 31 - Odlaganje uređaja za

37Podešavanje•jezika•prikaza,•datuma•i•vremena2.3Go d in a/ M es ec/ Da nFor m at da tu maMe s ec /D a n/ God in aDa n /M es e c/ G od in a2.4GDDa tu

Seite 32 - Informacije o žigovima

38Podešavanje•jezika•prikaza,•datuma•i•vremenaKorak 3 Izaberite sliku pozadinePritisnite JK da biste izabrali sliku pozadine i pritisnite eksibilno

Seite 33 - MIT licenca (HarfBuzz)

39Opcije•fotograsanjaOpcije fotograsanjaSledeće opcije su dostupne u režimu fotograsanja.1 1 002 0 m 0 s12341Postavlja režim fotograsanja na A Na

Seite 34 - Baterija

4Pripremite seUpotreba monitora9 9 92 9 m 0 sIndikator nivoa napunjenosti baterije • F: Baterija ima dovoljno preostale energije. • G: Nivo napunjen

Seite 35 - 2 0m 0 s

40Opcije•reprodukcijeOpcije reprodukcijeAko pritisnete eksibilno dugme dok je prikazan ekran za reprodukciju, prikazaće se meni za režim. Možete da k

Seite 36 - Je zik /L a ng ua g e

41Upotreba•ViewNX•2Upotreba ViewNX 2Instalirajte ViewNX 2 radi slanja, pregledanja, uređivanja i deljenja fotograja i lmova. Vaša Kutija sa alatima

Seite 37

42Upotreba•ViewNX•23 Pratite uputstva na ekranu.4 Napustite alatku za instalaciju.Kliknite na Yes (Da) (Windows) ili OK (Mac).

Seite 38 - 3 Izaberite sliku pozadine

43Upotreba•ViewNX•2Prenos slika na računar1 Izaberite kako će se slike kopirati na računar.Izaberite jednu od sledećih metoda: • Direktna USB veza: i

Seite 39 - Opcije fotograsanja

44Upotreba•ViewNX•2 • Kada koristite Windows 7Ako se prikaže dijalog dat na desnoj strani, pratite korake ispod radi biranja Nikon Transfer 2. 1 Pod I

Seite 40 - Opcije reprodukcije

45Upotreba•ViewNX•23 Prekinite vezu. • Ako je fotoaparat priključen na računar, isključite fotoaparat i odvojte USB kabl. Ako koristite čitač kartica

Seite 41 - Instaliranje ViewNX 2

46Uslovi•garancije•-•Nikon•evropska•garancija•servisaUslovi garancije - Nikon evropska garancija servisaPoštovani Nikon korisniče, Zahvaljujemo vam se

Seite 42 - Pratite uputstva na ekranu

47Uslovi•garancije•-•Nikon•evropska•garancija•servisa • troškove transporta i sve rizike transporta direktno ili indirektno vezanih za garanciju proiz

Seite 43 - Prenos slika na računar

AMA15592 Štampano u EvropiCT4A01(YD)6MN394YD-01

Seite 44 - B Povezivanje USB kabla

5Pripremite sePostavljanje kaiša fotoaparata • Provucite jednu ruku kroz kaiš fotoaparata i držite fotoaparat mirno obema rukama. • Prilikom slikan

Seite 45 - 3 Prekinite vezu

6Pripremite seUbacivanje baterije i memorijske karticeOtvorite poklopac, i ubacite bateriju i memorijsku karticu. • Pogledajte nalepnice i ubaci

Seite 46

7Pripremite se • Baterija počinje da se puni, a indikator punjenja trepće. • Kada je baterija u potpunosti napunjena, indikator punjenja će se isklju

Seite 47

8A FotograsanjeSnimanje fotograja1Pritisnite glavni prekidač da biste uključili fotoaparat.1 10 02 0m 0 s2Držite fotoaparat mirno i usmerite ga tak

Seite 48 - 6MN394YD-01

9A Fotograsanje4Pritisnite dugme okidača do kraja. • Fotoaparat snima sliku. • Snimanje lmova → strana 13 • Snimanje slika u vodi → strana 141 / 2 5

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare